Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Nakladatelství Europa – Sobotáles cz.

Nakladatelství Europa – Sobotáles cz. je spole?ným podnikem pražského nakladatelství Sobotáles a n?meckého nakladatelství EUROPA – LEHRMITTEL. Nakladatelství Europa – Sobotáles se zam??uje zejména na vydávání p?eklad? u?ebnicové a odborné literatury z produkce nakladatelství Europa – Lehrmittel. P?ekládané tituly jsou upravovány a dopl?ovány p?edevším o ?eské reálie tak, aby co nejlépe odpovídaly platným u?ebním osnovám na našich školách, ?SN i dalším ?eským normám a p?edpis?m.

Tipy

Tkotz a kol.: P?íru?ka pro elektrotechnika

Tkotz a kol.: P?íru?ka pro elektrotechnika

Druhé ?eské vydání je p?ekladem už 24. n?meckého vydání a je oproti p?edchozímu vydání z r. 2002 výrazn? aktualizováno, dopln?no a o cca 60 stran rozší?eno. P?ináší obsáhlý, tém?? encyklopedický souhrn základních v?domostí pro specializace v celé ší?i elektrotechnických u?ebních i studijních obor?, jako je nap?. elektriká?, elektromechanik, mechanik silnoproudých za?ízení, mechanik elektronik apod. Hlavní d?raz je kladen na jasnost a srozumitelnost výkladu, která je podpo?ena za?azením velkého množství barevných obrázk?, schémat zapojení, diagram? a popis? experiment?. Pro nové ?eské vydání byl výklad dopln?n tak, aby pokud možno odpovídal platným ?SN.

Kniha je ur?ena p?edevším žák?m SOU a SPŠ elektrotechnických, uplatn?ní však najde i mezi vyu?enými pracovníky v elektroprovozech a dílnách, mistry, techniky i dalšími zájemci o elektrotechniku.

Rozsah 648 stran, 1500 obrázk? a tabulek, formát B5, 2. ?eské vydání (2006)

Cena: 1100 Kč
e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.