Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Elektrotechnika - učebnice - katalog

Tkotz a kol.: P?íru?ka pro elektrotechnika

Tkotz a kol.: P?íru?ka pro elektrotechnika

Druhé ?eské vydání je p?ekladem už 24. n?meckého vydání a je oproti p?edchozímu vydání z r. 2002 výrazn? aktualizováno, dopln?no a o cca 60 stran rozší?eno. P?ináší obsáhlý, tém?? encyklopedický souhrn základních v?domostí pro specializace v celé ší?i elektrotechnických u?ebních i studijních obor?, jako je nap?. elektriká?, elektromechanik, mechanik silnoproudých za?ízení, mechanik elektronik apod. Hlavní d?raz je kladen na jasnost a srozumitelnost výkladu, která je podpo?ena za?azením velkého množství barevných obrázk?, schémat zapojení, diagram? a popis? experiment?. Pro nové ?eské vydání byl výklad dopln?n tak, aby pokud možno odpovídal platným ?SN.

Kniha je ur?ena p?edevším žák?m SOU a SPŠ elektrotechnických, uplatn?ní však najde i mezi vyu?enými pracovníky v elektroprovozech a dílnách, mistry, techniky i dalšími zájemci o elektrotechniku.

Rozsah 648 stran, 1500 obrázk? a tabulek, formát B5, 2. ?eské vydání (2006)

Cena: 1100 Kč

Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika

Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika

Kniha pojednává o všech d?ležitých okruzích problém? elektrických za?ízení a energetiky se zam??ením na odborné informace, se kterými se setkávají v praxi elektromechanici, elektronici, elektriká?i a další profese p?i montážích elektrických stroj? a za?ízení. Dobrý p?ehled a orientaci v problematice umož?uje tém?? 800 barevných obrázk?, diagram? a tabulek. ?eský p?eklad 8. n?meckého vydání byl p?íslušn? upraven pro pot?eby ?eských ?tená??.

Kniha je sice ur?ena p?edevším studujícím st?edních odborných škol, ale jako pot?ebnou pom?cku ji lze doporu?it i technik?m, mistr?m a inženýr?m v praxi.

Rozsah 296 stran, 794 obrázk? a tabulek, formát B5, 1. vydání (2004)

Cena: 780 Kč

Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi

Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi

?eský p?eklad 20. n?meckého vydání úsp?šného a na školách i v provozech oblíbeného tabulkového souhrnu základních elektrotechnických informací p?ináší výb?r nejd?ležit?jších vzorc?, schémat a tabulek pot?ebných pro studium na elektrotechnicky zam??ených školách i pro praktickou ?innost v elektroprovozech a dílnách. Údaje jsou rozd?leny do osmi oddíl? od základ? matematiky a fyziky, m??ení a ekonomiky p?es digitální a výpo?etní techniku, regulaci a ?ízení až po elektrické stroje, za?ízení, elektroinstalace, spojovací techniku, elektromateriály, ochranu životního prost?edí v elektrotechnice. V posledním oddílu jsou soust?ed?ny organiza?ní, právní a ekonomické základy pro ?innost elektrotechnického podniku, v?etn? certifikace a nejd?ležit?jších norem a p?edpis?. Na konci knihy je za?azen n?kolikastránkový glosá? základních odborných termín? a anglicko-n?mecko-?eský slovní?ek nejd?ležit?jších odborných termín? z oblasti elektrotechniky.

P?es sbližování norem v rámci EU byly pro ?eské vydání n?které odlišné n?mecké normy a na?ízení nahrazeny platnými ?SN a dalšími p?edpisy.

Rozsah 440 stran, 1000 obrázk?, formát A5, 1. vydání (2006)

Cena: 790 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.