Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Zpracování d?eva - učebnice - katalog

Nutsch, Ehrmann: D?ev?ná schodište

Nutsch, Ehrmann: D?ev?ná schodište

Kniha vy?erpávájícím zp?sobem seznamuje s problematikou d?ev?ných schodiš? od vysv?tlení základních požadavk? a pojm?, p?es r?zné konstruk?ní typy, tvarování a vym??ování schodiš?, až po jejich nákresy, výrobu, montáž a povrchové úpravy. Uvádí i základní informace o využívání po?íta?? p?i plánování a konstrukci d?ev?ných schodiš?.

Je ur?ena p?edevším žák?m SOU u?ebního oboru tesa? a truhlá?, ale i dalších obor? zpracování d?eva. Využití si najde i mezi pracovníky v truhlá?ských a tesa?ských provozovnách a v po?etné obci dalších ?emeslník? a domácích kutil?.

Rozsah 116 stran, 124 obrázk?, formát A4, 1. ?eské vydání (2002) TITUL NEDOSTUPNÝ!!!

Cena: 352 Kč

Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhlá?e

Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhlá?e

novinka

P?eklad 6. upraveného vydání publikace zpracované kolektivem n?meckých odborník?, kterou auto?i koncipovali p?edevším jako u?ebnici pro u?ební obor truhlá?, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním d?eva.

Kniha je didakticky ?len?na podle u?ebních osnov platných pro truhlá?e, stavební truhlá?e, obráb??e d?eva, sklená?e a další stavební profese v SRN a v maximální mí?e je p?izp?sobena našim u?ebním osnovám a platným normám, zejména ?SN 01 3610 – Výkresy ve d?evozpracujícím pr?myslu a ?SN 01 3130 – Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení.

Oproti u?ebnicím u nás dosud vydaným, obsahuje velké množství zadání úloh pro samostatnou práci žák?. Ve srovnání s prvním ?eským vydáním (Sobotáles, 2000) je mírn? dopln?na a aktualizována. Velkým kladem u?ebnice je zejména to, že p?ibližuje žák?m materiály a konstrukce v trojrozm?rném zobrazení s vysv?tlivkami a kótami, ze kterého jsou schopni pom?rn? snadno a logicky pochopit dvojrozm?rné zobrazení na výkresech a postupn? získat schopnost samostatného ?ešení od konstruk?ních spoj? až po samostatné navrhování výrobk? a vypracování pot?ebných podklad? pro jejich výrobu.

Rozsah 260 stran, 1210 obrázk?, 45 tabulek, vazba V2, formát A4, 2. vydání (2007)

Cena: 755 Kč

Nutsch a kol.: P?íru?ka pro truhlá?e

Nutsch a kol.: P?íru?ka pro truhlá?e

?eský p?eklad 19. n?meckého vydání oblíbené p?íru?ky, která ?esky vyšla poprvé v r. 1999 v nakladatelství Sobotáles. P?ináší soubor všech pot?ebných informací pro truhlá?e i další obory zabývající se zpracováním d?eva. Stru?n? a p?ehledn? zde jsou shrnuty základní údaje po?ínaje materiálem, jeho chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi, p?es ná?adí, nástroje a strojní výrobu nábytku, dve?í, oken, d?ev?ných schodiš?, strop? a rekonstrukce a opravy historického nábytku. Text vhodn? dopl?uje zejména množství barevných ilustrací a tabulek. Nové vydání je rozší?eno zejména o nové poznatky z oblasti ?ízení a regulace, moderní CNC d?evoobráb?cí stroje, ale i nové poznatky z oblasti kultury bydlení a z historie výroby nábytku.

Kniha je ur?ena p?edevším studujícím SOU a SOŠ, dob?e však poslouží i vyu?eným truhlá??m, pracovník?m v provozech, mistr?m, technik?m i všem dalším zájemc?m o zpracování a obráb?ní d?eva.

Rozsah 616 stran, 1300 barevných obrázk? a tabulek, formát B5, 2. vydání (2006)

Cena: 990 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.