Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Ostatní - učebnice - katalog

Häberle a kol.: Technika životního prost?edí pro školu i praxi

Häberle a kol.: Technika životního prost?edí pro školu i praxi

Kniha p?ináší p?ehled o technice využívané p?i tvorb? a ochran? životního prost?edí se zam??ením na p?ístroje a techniku využívanou p?i analyzování a likvidaci škodlivých látek naakumulovaných v p?d?, vod? i v atmosfé?e. Shrnuje stru?n? chemické a biologické základy ochrany životního prost?edí a informuje o zát?žích životního prost?edí vlivy pr?myslu, zem?d?lství, obchodu i domácností. Pozornost v?nuje i právu v oblasti životního prost?edí, ekologickému auditu, obnovitelným zdroj?m energie a využití informa?ních technologií v technice životního prost?edí.

Je ur?ena p?edevším student?m st?edních škol p?ipravujícím se na zam?stnání v profesích majících vztah k tvorb? a ochran? životního prost?edí, studujícím biologie, chemie, fyziky a zem?d?lských v?d, jakož i všem dalším zájemc?m o životní prost?edí a jeho ochranu. Srozumitelný úvod do dalšího studia p?edstavuje i pro studenty VŠ zam??ených na p?ípravu pro povolání v oblasti životního prost?edí.

Rozsah 336 stran, 522 obrázk?, formát B5, 1.vydání (2003)

Cena: 199 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.