Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Jansen, Rötter a kol.: Informa?ní a telekomunika?ní technika

Sekce v katalogu: Informa?ní technologie

Jansen, Rötter a kol.: Informa?ní a telekomunika?ní technika

Titul je aktuální u?ebnicí i podrobným p?ehledem telekomunika?ních technologií integrujících s po?íta?ovými technologiemi do spole?ného oboru. Tak jako dnes spojuje moderní komunikátor funkci telefonu, po?íta?e a fotoaparátu, mizí rozdíly mezi p?enosem telefonních hovor? a po?íta?ových dat i rozdíly mezi telefonní úst?ednou a uzlem po?íta?ové sít?.

V p?íru?ce jsou shrnuty základy elektrotechniky, ?íslicové a komunika?ní techniky i po?íta?ových systém?. Popsány jsou i po?íta?ové a telekomunika?ní za?ízení, techniky ISDN, ADSL, bezdrátové p?ipojování k síti a aktuální legislativa v dané oblasti.

Je ur?ena p?edevším student?m odborných škol, ale i pracovník?m z praxe se zájmem o novinky v tomto oboru.

Rozsah 368 stran, 585 obrázk? a tabulek, formát B5, 1. vydání (2004)

Cena: 699 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.