Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Metz, Grüner, Kessler: Restaurace a host

Sekce v katalogu: Služby

Metz, Grüner, Kessler: Restaurace a host

novinka

P?eklad 7. n?meckého vydání je ur?en p?edevším studujícím SOU a hotelových škol a mladým pracovník?m v restaura?ních provozech. Kniha se zam??ením na spokojenost host? zprost?edkovává uživatel?m teoretické i praktické odborné znalosti z oblasti servisu, úklidu, organizace a ekonomiky restaurace, pé?e o pokrmy, nápoje a jejich prodej, p?ípravu banket? a zvláštních akcí.

Shrnuje i informace o marketingu v pohostinství, poradenství a prodeji v restauraci a hlavních zásadách jednání s hosty, v?etn? reagování na jejich reklamace. T?sný vztah mezi teorií a praxí ve výkladu usnad?uje pochopení odborných souvislostí a plánování jednotlivých pracovních postup?. Praktické p?íklady pak ukazují, jak jednat s hosty a jaké metody vedou k rychlým obchodním úsp?ch?m.

Množství barevných ilustrací p?ispívá k snažšímu pochopení výkladu a rychlému osvojení si pot?ebných v?domostí. Obsah knihy je upraven a dopln?n tak, aby vyhovoval pot?ebám ?eských uživatel?, takže p?íru?ka slibuje stát se vyhledávanou a nepostradatelnou pom?ckou nejen p?i výuce na školách, ale i u mladších pracovník? v restaura?ní praxi.

Rozsah asi 560 stran, cca 700 barevných obrázk?, formát B5, vyjde ve 2. ?tvrtletí 2007, 1. vydání

Cena: 990 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.