Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Schmid a kol.: ?ízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku

Sekce v katalogu: Strojírenství

Schmid a kol.: ?ízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku

Kniha uvádí základy mechanických, elektrických spínacích, pneumatických, hydraulických a elektronických ?ídicích systém?. Popisuje funkci sníma??, regula?ních ?len? i nastavitelných regulátor? dynamických systém?. Dále se zabývá ?íslicovým ?ízením obráb?cích stroj?, ?ízením montážních prací a s tím souvisejících dopravních a manipula?ních operací automatizovaných pomocí robot?. Pozornost v?nuje rovn?ž princip?m ?ízení konstruk?ních prací, ?ízení kvality s podporou po?íta?e, zásadám servisu a organizace ekonomických a organiza?ních proces? v podniku i zásadám pracovní hygieny a bezpe?nosti práce. Záv?re?ná kapitola zpracovává aktuální otázky po?íta?ových ?ídicích systém? a pr?myslových po?íta?ových sítí.

Publikace je ur?ena hlavn? student?m strojírenských SOU a SPŠ strojnických, použitelná však bude i techniky, mistry a dalšími pracovníky z praxe.

Rozsah 416 stran, 450 obrázk?, formát B5, 1. vydání (2005)

Cena: 755 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.