Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Hülsken a kol.: P?íru?ka pro kade?nice

Sekce v katalogu: Služby

Hülsken a kol.: P?íru?ka pro kade?nice

Kniha je souhrnem základních v?domostí pro uvedené profese. Zabývá se technologií jednotlivých pracovních postup? úpravy vlas?, pleti a neht? a to v?etn? nezbytných chemických a biologických základ? pot?ebných pro pochopení p?íslušných technologických postup?. Zabývá se i problematikou poradenství a prodeje a matematickým základ?m pot?ebným pro kade?nice a kosmeti?ky.

Je ur?ena v prvé ?ad? student?m p?íslušných u?ebních obor?, cenné informace v ní naleznou pracovnice z praxe a všichni ti, kdož mají hlubší zájem o sv?j krásný a moderní vzhled.

Rozsah 360 stran, 750 obrázk? a tabulek, formát A4, 1. vydání (2006)

Cena: 669 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.