Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi

Sekce v katalogu: Elektrotechnika

Häberle a kol.: Elektrotechnické tabulky pro školu a praxi

?eský p?eklad 20. n?meckého vydání úsp?šného a na školách i v provozech oblíbeného tabulkového souhrnu základních elektrotechnických informací p?ináší výb?r nejd?ležit?jších vzorc?, schémat a tabulek pot?ebných pro studium na elektrotechnicky zam??ených školách i pro praktickou ?innost v elektroprovozech a dílnách. Údaje jsou rozd?leny do osmi oddíl? od základ? matematiky a fyziky, m??ení a ekonomiky p?es digitální a výpo?etní techniku, regulaci a ?ízení až po elektrické stroje, za?ízení, elektroinstalace, spojovací techniku, elektromateriály, ochranu životního prost?edí v elektrotechnice. V posledním oddílu jsou soust?ed?ny organiza?ní, právní a ekonomické základy pro ?innost elektrotechnického podniku, v?etn? certifikace a nejd?ležit?jších norem a p?edpis?. Na konci knihy je za?azen n?kolikastránkový glosá? základních odborných termín? a anglicko-n?mecko-?eský slovní?ek nejd?ležit?jších odborných termín? z oblasti elektrotechniky.

P?es sbližování norem v rámci EU byly pro ?eské vydání n?které odlišné n?mecké normy a na?ízení nahrazeny platnými ?SN a dalšími p?edpisy.

Rozsah 440 stran, 1000 obrázk?, formát A5, 1. vydání (2006)

Cena: 690 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.