Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Dillinger a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi

Sekce v katalogu: Strojírenství

Dillinger a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi

novinka

P?eklad 55. aktualizovaného n?meckého vydání obsahuje základní odborné znalosti pro široké spektrum strojírenských u?ebních a studijních obor? po?ínaje záme?níky, nástrojá?i a obráb??i kov?, p?es r?zné druhy mechanik? až po strojn?-montážní práce a údržbu. Kniha se velmi dob?e hodí pro denní i dálkové studium na u?ilištích, st?edních pr?myslových i vyšších odborných školách i v podnikovém vzd?lávání. Tematické okruhy jsou koncipovány tak, že velmi dob?e podporují jak školní výuku, tak samostatné u?ení a jsou d?ležitým zdrojem oborových informací. Vzhledem k mnohovrstevnatosti tematických okruh? a orientaci na praxi v širších technických souvislostech je p?íru?ka vhodná také pro další vzd?lávání mistr? p?sobících na technických školách i v praxi.

P?íru?ka je odpovídajícím zp?sobem vzhledem k u?ebním okruh?m rozd?lena do sedmi oblastí: prodlužování, zkušební technika, dokon?ovací technika, nástrojová technika, strojní a p?ístrojová technika, automatiza?ní technika, informa?ní technika a elektrotechnika.

Obsah je oproti starším n?meckým vydáním aktualizován a obohacen o praktické návody k použití. Technologické, odborné nástrojá?ské a pracovní pohledy jsou navzájem velmi dob?e propojeny a vysv?tleny na p?íkladech z praxe.

Rozsah 608 stran, p?es 1500 barevných obrázk? a tabulek, formát B5, vazba V8, 1. vydání (2007)

Cena: 999 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.



e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.