Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Nutsch, Ehrmann: D?ev?ná schodište

Sekce v katalogu: Zpracování d?eva

Nutsch, Ehrmann: D?ev?ná schodište

Kniha vy?erpávájícím zp?sobem seznamuje s problematikou d?ev?ných schodiš? od vysv?tlení základních požadavk? a pojm?, p?es r?zné konstruk?ní typy, tvarování a vym??ování schodiš?, až po jejich nákresy, výrobu, montáž a povrchové úpravy. Uvádí i základní informace o využívání po?íta?? p?i plánování a konstrukci d?ev?ných schodiš?.

Je ur?ena p?edevším žák?m SOU u?ebního oboru tesa? a truhlá?, ale i dalších obor? zpracování d?eva. Využití si najde i mezi pracovníky v truhlá?ských a tesa?ských provozovnách a v po?etné obci dalších ?emeslník? a domácích kutil?.

Rozsah 116 stran, 124 obrázk?, formát A4, 1. ?eské vydání (2002) TITUL NEDOSTUPNÝ!!!

Cena: 352 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.