Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika

Sekce v katalogu: Elektrotechnika

Bastian a kol.: Praktická elektrotechnika

Kniha pojednává o všech d?ležitých okruzích problém? elektrických za?ízení a energetiky se zam??ením na odborné informace, se kterými se setkávají v praxi elektromechanici, elektronici, elektriká?i a další profese p?i montážích elektrických stroj? a za?ízení. Dobrý p?ehled a orientaci v problematice umož?uje tém?? 800 barevných obrázk?, diagram? a tabulek. ?eský p?eklad 8. n?meckého vydání byl p?íslušn? upraven pro pot?eby ?eských ?tená??.

Kniha je sice ur?ena p?edevším studujícím st?edních odborných škol, ale jako pot?ebnou pom?cku ji lze doporu?it i technik?m, mistr?m a inženýr?m v praxi.

Rozsah 296 stran, 794 obrázk? a tabulek, formát B5, 1. vydání (2004)

Cena: 600 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.