Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Häberle a kol.: Pr?myslová elektronika a informa?ní technologie

Sekce v katalogu: Informa?ní technologie

Häberle a kol.: Pr?myslová elektronika a informa?ní technologie

?eský p?eklad oblíbené odborné p?íru?ky, která v N?mecku vyšla už v 8. vydáních. Základem knihy je osm na sebe navazujících tematických celk?: základy elektrotechniky a elektroniky, aplikace elektrotechniky a elektroniky, základy ?íslicové techniky, zpracování dat, m??ení, ?ízení a regulace, silnoproudá elektronika, ochrana životního prost?edí v oblasti elektrotechnické výroby a hospodá?ské procesy. Text vhodn? dopl?uje velké množství barevných obrázk?, schémat a tabulek.

P?íru?ka je ur?ena pro odborné vzd?lání v elektrotechnických oborech a pokrývá tematicky i elektrotechnickou ?ást výuky v oborech informa?ních technologií. Krom? studujících na p?íslušných SOU, ISŠ a SPŠ bude dobrou pom?ckou i odborník?m v praxi a student?m technických vysokých škol.

Rozsah 720 stran, 1382 obrázk?, formát B5, 1. vydání (2003)

Cena: 899 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.