Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Nestle a kol.: P?íru?ka zdravotn? technických instalací

Sekce v katalogu: Stavebnictví

P?eklad 4. n?meckého vydání oblíbené u?ebnicové p?íru?ky p?ináší souhrn všech pot?ebných informací pro instalatéry specializující se na zdravotní techniku. P?ehledn? jsou zde shrnuty základní údaje o pokládce potrubí, instalaci a oh?evu vody, kanalizaci, odvodu srážkových a odpadních vod, montáži zdravotní techniky, instalaci plynu. Za?azeny jsou i základní informace o výpo?etní technice, základech elektrotechniky, elektrických za?ízeních a m??icí a regula?ní technice, se kterou se instalaté?i b?žn? setkávají. Knihu uzavírá samostatná kapitola o projektech zdravotních instalací v rodinném dom?. Obsah knihy je upraven tak, aby p?edkládané informace odpovídaly ?SN i dalším platným p?edpis?m.

Rozsah 480 stran, 1013 barevných obrázk?, formát B5, 1. vydání (2003)

Cena: 550 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.