Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Nestle a kol.: Moderní stavitelství pro školu i praxi

Sekce v katalogu: Stavebnictví

Nestle a kol.: Moderní stavitelství pro školu i praxi

Kniha p?ináši souhrn základních v?domostí pro zedníky, betoná?e, tesa?e, projektanty i další profese p?sobící v moderním stavebnictví. Informuje o základech chemie, fyziky a elektrotechniky d?ležitých pro stavebnictví, o stavebních materiálech, p?íprav? a provozu stavby, stavebních pozemcích, zakládání a odvod?ování stavby, zdivu, bedn?ní, betonových, železobetonových, ocelových, montovaných a d?ev?ných konstrukcích, schodištích, komínech, st?echách, dokon?ovacích pracích, podzemním a silni?ním stavitelství i o výpo?etní technice v moderním stavebnictví, vývoji stavitelství a nejd?ležit?jších stavebních stylech.

Je ur?ena zejména student?m stavebních u?iliš? a SPŠ stavebních, cennou pom?ckou však bude i pro stavební techniky, mistry, projektanty, pracovníky stavebních ú?ad?, ale i pro amatérské stavebníky.

Rozsah 604 stran, cca 1400 barevných obrázk? a tabulek, formát B5, 1. vydání. TITUL NEDOSTUPNÝ!!!!!

Cena: 859 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.