Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Novinky

Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhlá?e

Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhlá?e

novinka

P?eklad 6. upraveného vydání publikace zpracované kolektivem n?meckých odborník?, kterou auto?i koncipovali p?edevším jako u?ebnici pro u?ební obor truhlá?, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním d?eva.

Kniha je didakticky ?len?na podle u?ebních osnov platných pro truhlá?e, stavební truhlá?e, obráb??e d?eva, sklená?e a další stavební profese v SRN a v maximální mí?e je p?izp?sobena našim u?ebním osnovám a platným normám, zejména ?SN 01 3610 – Výkresy ve d?evozpracujícím pr?myslu a ?SN 01 3130 – Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení.

Oproti u?ebnicím u nás dosud vydaným, obsahuje velké množství zadání úloh pro samostatnou práci žák?. Ve srovnání s prvním ?eským vydáním (Sobotáles, 2000) je mírn? dopln?na a aktualizována. Velkým kladem u?ebnice je zejména to, že p?ibližuje žák?m materiály a konstrukce v trojrozm?rném zobrazení s vysv?tlivkami a kótami, ze kterého jsou schopni pom?rn? snadno a logicky pochopit dvojrozm?rné zobrazení na výkresech a postupn? získat schopnost samostatného ?ešení od konstruk?ních spoj? až po samostatné navrhování výrobk? a vypracování pot?ebných podklad? pro jejich výrobu.

Rozsah 260 stran, 1210 obrázk?, 45 tabulek, vazba V2, formát A4, 2. vydání (2007)

Cena: 755 Kč

Dillinger a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi

Dillinger a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi

novinka

P?eklad 55. aktualizovaného n?meckého vydání obsahuje základní odborné znalosti pro široké spektrum strojírenských u?ebních a studijních obor? po?ínaje záme?níky, nástrojá?i a obráb??i kov?, p?es r?zné druhy mechanik? až po strojn?-montážní práce a údržbu. Kniha se velmi dob?e hodí pro denní i dálkové studium na u?ilištích, st?edních pr?myslových i vyšších odborných školách i v podnikovém vzd?lávání. Tematické okruhy jsou koncipovány tak, že velmi dob?e podporují jak školní výuku, tak samostatné u?ení a jsou d?ležitým zdrojem oborových informací. Vzhledem k mnohovrstevnatosti tematických okruh? a orientaci na praxi v širších technických souvislostech je p?íru?ka vhodná také pro další vzd?lávání mistr? p?sobících na technických školách i v praxi.

P?íru?ka je odpovídajícím zp?sobem vzhledem k u?ebním okruh?m rozd?lena do sedmi oblastí: prodlužování, zkušební technika, dokon?ovací technika, nástrojová technika, strojní a p?ístrojová technika, automatiza?ní technika, informa?ní technika a elektrotechnika.

Obsah je oproti starším n?meckým vydáním aktualizován a obohacen o praktické návody k použití. Technologické, odborné nástrojá?ské a pracovní pohledy jsou navzájem velmi dob?e propojeny a vysv?tleny na p?íkladech z praxe.

Rozsah 608 stran, p?es 1500 barevných obrázk? a tabulek, formát B5, vazba V8, 1. vydání (2007)

Cena: 999 Kč

Gscheidle a kol.: P?íru?ka pro automechanika

Gscheidle a kol.: P?íru?ka pro automechanika

novinka

?eský p?eklad již 28. n?meckého vydání p?ináší souhrn všech pot?ebných informací pro automechaniky, autoelektriká?e, autoklempí?e i pracovníky dalších profesí p?sobících v oblasti autoopravárenství i ve výrob? automobil?. Jsou zde shrnuty základní údaje po?ínaje výrobními postupy, materiály, stroji a p?ístroji používanými v autoprovozech a servisních dílnách, pohonnými hmotami a pomocnými látkami až po základy elektroniky, informatiky a ochrany životního prost?edí v autoopravnách. Nejv?tší pozornost je v?nována motoru, p?enosu energie, podvozku, karoserii a elektrickým za?ízením motorových vozidel. V samostatných kapitolách je zpracována problematika jednostopých a užitkových vozidel. Text vhodn? dopl?uje velké množství barevných ilustrací, graf? a tabulek. Oproti 1. a 2. ?eskému vydání, která vyšla v nakladatelství Sobotáles v r. 2001, resp. 2002 je p?ipravované 3. ?eské vydání cca o 50 stran rozší?eno. Krom? ?ady aktualizací byla nov? za?azena ?ada zcela nových informací zejména z oblasti využití elektroniky v moderních automobilech, recyklace a ochrany životního prost?edí v autoopravárenství.

Kniha je ur?ena p?edevším studujícím st?edních škol, dob?e však poslouží i vyu?eným automechanik?m v autoprovozech, mistr?m, technik?m i po?etné obci domácích kutil?.

Rozsah 688 stran, 1700 obrázk?, formát B5, 3. vydání (2007) DOTISK TITULU JE OP?T SKLADEM Kniha vyšla v m?kké vazb?

Cena: 1100 Kč

Gscheidle a kol.: Tabulky pro automechaniky

Gscheidle a kol.: Tabulky pro automechaniky

novinka

?eský p?eklad 16. n?meckého vydání na školách i v autoprovozech oblíbeného tabulkového souhrnu základních informací pot?ebných pro automechaniky p?i výuce i v praxi p?ináší výb?r nejd?ležit?jších vzorc?, tabulek, schémat a dalších informací.

Údaje jsou rozd?leny do 9 oddíl? od základ? matematky, fyziky, chemie a informatiky dopln?ných specializovanými výpo?ty z automobilní techniky, základ? ekonomické problematiky vedení podniku p?es nauku o materiálech, technické kreslení až po odborné znalosti z automobilní techniky zam??ené zejména na motory, p?evody, podvozky, konstrukci vozidel a jejich elektrické a elektronické ?ídicí systémy.

Vydání tabulek obsahuje ?adu informací zvlášt? z oblasti elektronických systém? a bezpe?nostních prvk? motorových vozidel, které nebyly dosud v ?eských u?ebnicích a p?íru?kách publikovány. Dopl?uje tak 3. ?eské vydání "P?íru?ky pro automechanika" z r. 2007.

Krom? studujících obor? zam??ených na automobilní techniku jsou tabulky ur?eny technik?m a odborným pracovník?m v automobilovém pr?myslu a v autoopravnách, i všem dalším zájemc?m z ?ad širší ve?ejnosti.

Rozsah 496 stran, p?es 1000 barevných obrázk? a schémat, formát A5, vazba V2 (m?kká), vyjde ve 4. ?tvrtletí 2008, 1. vydání

Cena: 690 Kč

Lühr, Gerhard: Výtvarná výchova a základní techniky pro u?ební obor kade?ník

Lühr, Gerhard: Výtvarná výchova a základní techniky pro u?ební obor kade?ník

novinka

Kniha shrnuje základní informace o navrhování a tvorb? ú?es? a makeupu. Na množství obrazových p?íloh jsou názorn? porovnány tvary obli?ej? a hlav, pánské a dámské st?ihy vlas? a tvorba typov? správných a moderních ú?es?. V samostatné kapitole jsou vyloženy základní znalosti nauky o barvách s d?razem na kosmetiku, barvy vlas? a barevné poradentství. Vhodným dopl?kem je p?ehled vývoje oblékání a ú?es? od dob starého Egypta až po sou?asnost. Kniha je ur?ena p?edevším pro studující u?ebních obor? kade?ník a kosmeti?ka. Uživatele by si však m?la najít i mezi po?etnou obcí kade?ník?, kade?nic a kosmeti?ek z praxe.

Rozsah 160 stran, 434 obrázk?, formát A4, 1. vydání 2019, nezm?n?ný dotisk roku 2007, Verlag Europa-Lehrmittel, N?mecko

Cena: 545 Kč

Metz, Grüner, Kessler: Restaurace a host

Metz, Grüner, Kessler: Restaurace a host

novinka

P?eklad 7. n?meckého vydání je ur?en p?edevším studujícím SOU a hotelových škol a mladým pracovník?m v restaura?ních provozech. Kniha se zam??ením na spokojenost host? zprost?edkovává uživatel?m teoretické i praktické odborné znalosti z oblasti servisu, úklidu, organizace a ekonomiky restaurace, pé?e o pokrmy, nápoje a jejich prodej, p?ípravu banket? a zvláštních akcí.

Shrnuje i informace o marketingu v pohostinství, poradenství a prodeji v restauraci a hlavních zásadách jednání s hosty, v?etn? reagování na jejich reklamace. T?sný vztah mezi teorií a praxí ve výkladu usnad?uje pochopení odborných souvislostí a plánování jednotlivých pracovních postup?. Praktické p?íklady pak ukazují, jak jednat s hosty a jaké metody vedou k rychlým obchodním úsp?ch?m.

Množství barevných ilustrací p?ispívá k snažšímu pochopení výkladu a rychlému osvojení si pot?ebných v?domostí. Obsah knihy je upraven a dopln?n tak, aby vyhovoval pot?ebám ?eských uživatel?, takže p?íru?ka slibuje stát se vyhledávanou a nepostradatelnou pom?ckou nejen p?i výuce na školách, ale i u mladších pracovník? v restaura?ní praxi.

Rozsah asi 560 stran, cca 700 barevných obrázk?, formát B5, vyjde ve 2. ?tvrtletí 2007, 1. vydání

Cena: 990 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.