Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

O nás

Nakladatelství EUROPA – SOBOTÁLES cz. s. r. o. bylo založeno ve 2. ?tvrtletí r. 2002. Své síly p?i jeho vzniku spojilo n?mecké nakladatelství EUROPA – LEHRMITTEL, Nourney, Vollmer GmbH z Haanu spolu s pražským nakladatelstvím Sobotáles.

S ohledem na skute?nost, že oba zakladatelské subjekty se profilují p?edevším v oblasti u?ebnicové literatury pro st?ední školy, zam??uje se i nakladatelství Europa – Sobotáles prozatím zejména na vydávání p?eklad? u?ebnicové a odborné literatury z produkce nakladatelství Europa – Lehrmittel. P?ekládané tituly jsou upravovány a dopl?ovány p?edevším o ?eské reálie tak, aby co nejlépe odpovídaly platným u?ebním osnovám na našich školách, ?SN i dalším ?eským normám a p?edpis?m. ?asem by se však v produkci nakladatelství m?ly objevovat též u?ebnice a odborná i zájmová literatura z pera ?eských autor?. V kancelá?i nakladatelství mohou zájemci získat bližší informace o jeho produkci i navázat kontakty s jeho pracovníky.

Do po?átku roku 2006 vydalo nakladatelství 13 publikací v?tšinou formátu B5 ?i A4, z v?tší ?ásti vybavených kvalitní tuhou vazbou. Všechny jsou bez výjimky celobarevné, vytišt?né na kvalitním k?ídovém papíru, což má zna?ný význam pro úsp?šnou výuku. Vysoké polygrafické úrovni provedení odpovídají i vyšší prodejní ceny, které jsou na ?eské pom?ry mírn? nadstandardní. P?i bližší prohlídce jednotlivých knih však zjistíte, že cenové relace nejsou nikterak nadsazené a že pln? odpovídají rozsahu p?edkládaných informací i kvalit? provedení. V letošním roce by se v produkci nakladatelství m?la objevit i nová, výrazn? p?epracovaná a aktualizovaná vydání n?kterých úsp?šných p?íru?ek, které p?ed lety p?i svém 1. ?eském vydání vyšly v nakladatelství Sobotáles.

P?estože produkce nakladatelství Europa – Sobotáles je orientována p?edevším na st?edoškolské studenty, n?které z dosud vydaných publikací svým obsahovým zam??ením i úrovní p?edkládaných informací dob?e poslouží jako úvod do studia p?íslušné problematiky i vysokoškolským student?m a své ?tená?e si jist? najdou i mezi absolventy škol a celou ?adou dalších zájemc? z praxe.

Záv?rem našeho stru?ného p?edstavení vyjad?ujeme p?esv?d?ení, že naše nové u?ebnice i další odborná literatura budou malou, ale pot?ebnou kapkou v mo?i informací, která p?isp?je k pot?ebnému zlepšení stavu v oblasti odborných u?ebnic pro st?ední i vysoké školy, kde pro n?které obory moderní u?ebnice a p?íru?ky z nejr?zn?jších d?vod? dosud chybí.

Sídlo nakladatelství je na adrese U Slavie 4, 100 00 Praha 10, kancelá? a sklad pak na adrese nám. Svatopluka ?echa 10, 101 00 Praha 10.


Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.