Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Odborné - katalog

Schellman a kol.: Média - základní pojmy - návrhy - výroba

Schellman a kol.: Média - základní pojmy - návrhy - výroba

Kniha poskytuje za?áte?ník?m i pokro?ilým praktický p?ehled o sou?asných médiích, jejich využití, výrob? a s tím spojenými ekonomickými a právními otázkami. P?edstavuje teorie a modely komunikace a zabývá se slovem i obrazem jednotlivými odv?tvími jako je audio, video, typografie, grafika, design a tisk. Pou?íte se v ní o internetu, animaci i o tom, jak si p?ipravit kvalitní firemní prezenteci. Obsažené informace odpovídají nejnov?jšímu stavu techniky a v?deckého poznání, p?i?emž je t?eba poznamenat, že uvedené p?íklady mediálních produkt? a firem byly vybrány bez jakéhokoliv nároku na úplnost. ?etné obrázky a shrnující texty umožní aktuální a praktické použití publikace, jejíž p?eklad byl upraven pro pot?eby ?eských ?tená??.

Rozsah 484 stran, 1120 obrázk?, formát R4, 1. vydání (2004)

Cena: 110 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.