Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Strojírenství - učebnice - katalog

Schmid a kol.: ?ízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku

Schmid a kol.: ?ízení a regulace pro strojírenství a mechatroniku

Kniha uvádí základy mechanických, elektrických spínacích, pneumatických, hydraulických a elektronických ?ídicích systém?. Popisuje funkci sníma??, regula?ních ?len? i nastavitelných regulátor? dynamických systém?. Dále se zabývá ?íslicovým ?ízením obráb?cích stroj?, ?ízením montážních prací a s tím souvisejících dopravních a manipula?ních operací automatizovaných pomocí robot?. Pozornost v?nuje rovn?ž princip?m ?ízení konstruk?ních prací, ?ízení kvality s podporou po?íta?e, zásadám servisu a organizace ekonomických a organiza?ních proces? v podniku i zásadám pracovní hygieny a bezpe?nosti práce. Záv?re?ná kapitola zpracovává aktuální otázky po?íta?ových ?ídicích systém? a pr?myslových po?íta?ových sítí.

Publikace je ur?ena hlavn? student?m strojírenských SOU a SPŠ strojnických, použitelná však bude i techniky, mistry a dalšími pracovníky z praxe.

Rozsah 416 stran, 450 obrázk?, formát B5, 1. vydání (2005) TITUL JE NEDOSTUPNÝ

Cena: 755 Kč

Dillinger a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi

Dillinger a kol.: Moderní strojírenství pro školu a praxi

novinka

P?eklad 55. aktualizovaného n?meckého vydání obsahuje základní odborné znalosti pro široké spektrum strojírenských u?ebních a studijních obor? po?ínaje záme?níky, nástrojá?i a obráb??i kov?, p?es r?zné druhy mechanik? až po strojn?-montážní práce a údržbu. Kniha se velmi dob?e hodí pro denní i dálkové studium na u?ilištích, st?edních pr?myslových i vyšších odborných školách i v podnikovém vzd?lávání. Tematické okruhy jsou koncipovány tak, že velmi dob?e podporují jak školní výuku, tak samostatné u?ení a jsou d?ležitým zdrojem oborových informací. Vzhledem k mnohovrstevnatosti tematických okruh? a orientaci na praxi v širších technických souvislostech je p?íru?ka vhodná také pro další vzd?lávání mistr? p?sobících na technických školách i v praxi.

P?íru?ka je odpovídajícím zp?sobem vzhledem k u?ebním okruh?m rozd?lena do sedmi oblastí: prodlužování, zkušební technika, dokon?ovací technika, nástrojová technika, strojní a p?ístrojová technika, automatiza?ní technika, informa?ní technika a elektrotechnika.

Obsah je oproti starším n?meckým vydáním aktualizován a obohacen o praktické návody k použití. Technologické, odborné nástrojá?ské a pracovní pohledy jsou navzájem velmi dob?e propojeny a vysv?tleny na p?íkladech z praxe.

Rozsah 608 stran, p?es 1500 barevných obrázk? a tabulek, formát B5, vazba V8, 1. vydání (2007)

Cena: 999 Kč

Fischer a kol.: Základy strojnictví

Fischer a kol.: Základy strojnictví

Kniha p?ináší základní informace z oblasti zpracování kov? se zam??ením na m??ení, výrobní technologie, materiály, stroje a p?ístroje, ?ízení a regulaci a základy elektrotechniky a informatiky pot?ebné pro všechnystrojírenské obory. P?ehledn? zpracovaný text vhodn? dopl?uje množství barevných obrázk?, schémat a tabulek.

P?íru?ka je ur?ena hlavn? studujícím odborných škol, použitelná však bude i techniky, mistry a dalšími pracovníky z praxe.

Rozsah 288 stran, 610 obrázk?, formát B5, 1. vydání (2005)

Cena: 710 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.