Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Fischer a kol.: Základy strojnictví

Sekce v katalogu: Strojírenství

Fischer a kol.: Základy strojnictví

Kniha p?ináší základní informace z oblasti zpracování kov? se zam??ením na m??ení, výrobní technologie, materiály, stroje a p?ístroje, ?ízení a regulaci a základy elektrotechniky a informatiky pot?ebné pro všechnystrojírenské obory. P?ehledn? zpracovaný text vhodn? dopl?uje množství barevných obrázk?, schémat a tabulek.

P?íru?ka je ur?ena hlavn? studujícím odborných škol, použitelná však bude i techniky, mistry a dalšími pracovníky z praxe.

Rozsah 288 stran, 610 obrázk?, formát B5, 1. vydání (2005)

Cena: 545 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.