Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Nutsch a kol.: P?íru?ka pro truhlá?e

Sekce v katalogu: Zpracování d?eva

Nutsch a kol.: P?íru?ka pro truhlá?e

?eský p?eklad 19. n?meckého vydání oblíbené p?íru?ky, která ?esky vyšla poprvé v r. 1999 v nakladatelství Sobotáles. P?ináší soubor všech pot?ebných informací pro truhlá?e i další obory zabývající se zpracováním d?eva. Stru?n? a p?ehledn? zde jsou shrnuty základní údaje po?ínaje materiálem, jeho chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi, p?es ná?adí, nástroje a strojní výrobu nábytku, dve?í, oken, d?ev?ných schodiš?, strop? a rekonstrukce a opravy historického nábytku. Text vhodn? dopl?uje zejména množství barevných ilustrací a tabulek. Nové vydání je rozší?eno zejména o nové poznatky z oblasti ?ízení a regulace, moderní CNC d?evoobráb?cí stroje, ale i nové poznatky z oblasti kultury bydlení a z historie výroby nábytku.

Kniha je ur?ena p?edevším studujícím SOU a SOŠ, dob?e však poslouží i vyu?eným truhlá??m, pracovník?m v provozech, mistr?m, technik?m i všem dalším zájemc?m o zpracování a obráb?ní d?eva.

Rozsah 616 stran, 1300 barevných obrázk? a tabulek, formát B5, 2. vydání (2006)

Cena: 810 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.