Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhlá?e

Sekce v katalogu: Zpracování d?eva

Nutsch a kol.: Odborné kreslení a základy konstrukce pro truhlá?e

novinka

P?eklad 6. upraveného vydání publikace zpracované kolektivem n?meckých odborník?, kterou auto?i koncipovali p?edevším jako u?ebnici pro u?ební obor truhlá?, ale i pro další odborníky, zabývající se zpracováním d?eva.

Kniha je didakticky ?len?na podle u?ebních osnov platných pro truhlá?e, stavební truhlá?e, obráb??e d?eva, sklená?e a další stavební profese v SRN a v maximální mí?e je p?izp?sobena našim u?ebním osnovám a platným normám, zejména ?SN 01 3610 – Výkresy ve d?evozpracujícím pr?myslu a ?SN 01 3130 – Technické výkresy. Kótování. Základní ustanovení.

Oproti u?ebnicím u nás dosud vydaným, obsahuje velké množství zadání úloh pro samostatnou práci žák?. Ve srovnání s prvním ?eským vydáním (Sobotáles, 2000) je mírn? dopln?na a aktualizována. Velkým kladem u?ebnice je zejména to, že p?ibližuje žák?m materiály a konstrukce v trojrozm?rném zobrazení s vysv?tlivkami a kótami, ze kterého jsou schopni pom?rn? snadno a logicky pochopit dvojrozm?rné zobrazení na výkresech a postupn? získat schopnost samostatného ?ešení od konstruk?ních spoj? až po samostatné navrhování výrobk? a vypracování pot?ebných podklad? pro jejich výrobu.

Rozsah 260 stran, 1210 obrázk?, 45 tabulek, vazba V2, formát A4, 2. vydání (2007)

Cena: 755 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.