Nakladatelství:

nakladatelství učebnic, odborné a zájmové literatury

Lühr, Gerhard: Výtvarná výchova a základní techniky pro u?ební obor kade?ník

Sekce v katalogu: Služby

Lühr, Gerhard: Výtvarná výchova a základní techniky pro u?ební obor kade?ník

novinka

Kniha shrnuje základní informace o navrhování a tvorb? ú?es? a makeupu. Na množství obrazových p?íloh jsou názorn? porovnány tvary obli?ej? a hlav, pánské a dámské st?ihy vlas? a tvorba typov? správných a moderních ú?es?. V samostatné kapitole jsou vyloženy základní znalosti nauky o barvách s d?razem na kosmetiku, barvy vlas? a barevné poradentství. Vhodným dopl?kem je p?ehled vývoje oblékání a ú?es? od dob starého Egypta až po sou?asnost. Kniha je ur?ena p?edevším pro studující u?ebních obor? kade?ník a kosmeti?ka. Uživatele by si však m?la najít i mezi po?etnou obcí kade?ník?, kade?nic a kosmeti?ek z praxe.

Rozsah 160 stran, 434 obrázk?, formát A4, 1. vydání 2019, nezm?n?ný dotisk roku 2007, Verlag Europa-Lehrmittel, N?mecko

Cena: 545 Kč


Katalog

Obchod

Nakladatelství Sobotáles

Sobotáles
Na adrese www.sobotales.cz najdete informace i o publikacích nakladatelství Sobotáles.e-mail: sobotales@volny.cz
© Europa – Sobotáles cz. s. r. o.